Czcionka:
Kontrast:
Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Regulaminy

REGULAMIN OGÓLNY

• Pływalnia jest obiektem Centrum Kultury i Sportu w Miechowie 
• Obiekt jest otwarty od godz. 7.00 - 22.00 w dni powszednie 8.00 – 22.00 w soboty i niedziele, a w dni świąteczne zgodnie z podaną informacją. 
• Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.
• Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 
• Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: 
• zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania, 
• stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni, 
• stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
• zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych, 
• użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, 
• bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób. 
• Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 
• Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika 
• Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać 
• Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w recepcji. 
• Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 
• seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu 
• długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć - natychmiastowe wyjście z wody 
• krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni 
• Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu. 
• Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności: 
• strefa basenu dla dzieci – o głębokości do 0,4 m 
• strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m 
• strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m 
• Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu. 
• Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nie umiejących pływać. 
• Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.
• Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni. 
• Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie 
• Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie. 
• Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu. 
• Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających. 
• Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem. 
• Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni. Obuwie zewnętrzne należy przechowywać w szafkach przy kasie. 
• Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. 
• Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się. 
• Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach. 
• Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. 
• Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie, kierownictwo obiektu nie odpowiada. 
• Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
• Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp. 
• Na terenie hali basenowej obowiązuje czepek oraz czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni: a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała b. dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda.
• Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli 
• Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami 
• Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach. 
• Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem ratownik. 
• Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 
• Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
• Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez kolorową taśmę lub odpowiednią tabliczkę i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione. 
• W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie sportowym 25 m - 6 osób. 
• Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno : 
• wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
• przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 
• wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
• używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
• wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać, 
• nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
• wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
• biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
• wszczynać fałszywych alarmów, 
• wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
• wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
• wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), 
• wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi, 
• zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych, 
• używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 
• niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
• przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
• korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych , 
• wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
• palić tytoniu, • żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, 
• pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
• wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie, 
• wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone, 
• załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC. 
• Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 
• Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu. 
• Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora basenu. 
• Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora basenu. 
• Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 
• Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. • Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia. 
• Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem. 
• Uwagi i wnioski należy zgłaszać do sekretariatu Centrum Kultury i Sportu, I-sze piętro, ul. Konopnickiej 4. 
• O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo pływalni. 
• Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych: 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Straż Pożarna – 998 
Policja – 997 

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE

Do pobrania:

Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo