Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

BAJDUREK

 

 

PATRONAT HONOROWY: WITOLD KOZŁOWSKI - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


 

REGULAMIN

1.     Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

2.     Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

3.     Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat!

4.     W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Na etapie eliminacji dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału*.

*Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 35. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniu 19 marca 2020 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

 5.     Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

 6.     Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

7.     Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: 20 marca 2020r. i przesłanie jej pod adres współorganizatorów - organizatorów eliminacji powiatowych.

8.     Festiwal przebiega w dwóch etapach:

I ETAP

ELIMINACJE POWIATOWE: 

Eliminacje dla powiatu /-ów: miechowski i proszowicki

Miejsce przeglądu, adres: Miechów, ul. Racławicka 10, Dom Kultury

Data, godzina:

27 marca 2020r.  godz. 9:00

Organizator eliminacji: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

Koordynator:

 

Kontakt:  (telefon, e-mail) 799 322 916, mail: eidzik@ckis.miechow.eu

 9.     Gospodarz / organizator eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

II ETAP

FINAŁ, który odbędzie się 16-18 czerwca 2020 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im.
L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.

10.  Wszystkie prezentacje - I i II etapu - będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych, która oceniać będzie m.in. dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, wykonanie, kulturę słowa, pomysł i ogólne wrażenie artystyczne.

Uwaga! W Festiwalu nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe, niemniej jednak przy ogólnej ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce
i młodzieżowe oraz te dziecięco-młodzieżowe. Na etapie eliminacji powiatowych Komisja może przyznać równe pierwsze miejsca kilku zespołom, ale do udziału w finale ma prawo wskazać zarówno wszystkie, jak i tylko jeden z nich.

11.  Najlepsze prezentacje I etapu będą kwalifikowane do spotkania finałowego zgodnie z założeniem, że II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najciekawszych spektakli województwa małopolskiego jakie powstały w teatrze amatorskim dzieci i młodzieży od ubiegłorocznego finału BAJDURKA.

12.  Każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13.  Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca.

14.  Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15.  KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Festiwalu:

Administratorem danych osobowych I etapu będą Ośrodki Kultury, w których odbywają się eliminacje powiatowe. Administratorem danych osobowych II etapu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą
w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

  • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3;
  • adres e-mail: kontakt@mcksokol.pl;
  • telefon: 18/448-26-10.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby Instytucji. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa:

1)       dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

2)       sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);

3)       usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO);

4)       ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO - tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

6)       prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie
z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

16.  Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18 4482656, 18 4482610 (sekretariat), e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl oraz organizatorzy eliminacji powiatowych:

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie - www.ckis.miechow.eu - powiaty miechowski i proszowicki

Centrum Kultury w Niepołomicach - www.kultura.niepolomice.pl - powiat wielicki

Dom Kultury w Wolbromiu - www.dk.wolbrom.pl - powiaty olkuski, oświęcimski i wadowicki

Gorlickie Centrum Kultury - www.gck.gorlice.pl - powiat gorlicki

Limanowski Dom Kultury - www.ldk.limanowa.pl - powiat limanowski

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu - www.mok.nowysacz.pl - Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - www.mok.nowytarg.pl - powiaty nowotarski i tatrzański

Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej - www.zameksuski.pl - powiat suski

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - www.mokis.myslenice.pl - powiat myślenicki

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini - www.pmdk-trzebinia.pl - powiat chrzanowski

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie - www.sckm.krakow.pl - Miasto Kraków i powiat krakowski

Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym w Nowym Sączu laureaci 9. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

Terminarz wszystkich eliminacji powiatowych oraz wykaz kontaktów do organizatorów dostępne są na stronie: www.mcksokol.pl

Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn