poniedziałek, 25 kwietnia 2016

KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY

Zapraszamy do udziału w konkursach: fotograficznym pn. "Wizytówka miasta" i filmowym pn. "Lubię moje miasto", których celem jest prezentacja twórczości mieszkańców oraz promocja regionu. Rozwiązanie konkursów odbędzie się podczas DNI MIECHOWA 2016. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Cały regulamin do pobrania na końcu strony.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIZYTÓWKA MIASTA” I FILMOWEGO „LUBIĘ MOJE MIASTO”

ORGANIZATOR:

• Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

CELE KONKURSU:

 • prezentacja twórczości mieszkańców w zakresie sztuki fotografii i sztuki filmowej,

 • promocja miasta i regionu,

 • zwrócenie uwagi mieszkańców na walory miejsca zamieszkania i okolic

  TEMATYKA KONKURSU:

• w konkursie preferowane są:
- fotografie przedstawiaj
ące ważne miejsca w Miechowie i okolicach (historycznie

lub/i turystycznie) oraz krajobrazy przedstawiające panoramę Miechowa,
- filmy przedstawiaj
ące pozytywny obraz miasta i mieszkańców, dodatkowym walo-

rem w filmie motywy integrujące społeczność lokalną

ADRESAT:

• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad- gimnazjalnych oraz dorośli.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • szkoły podstawowe

 • gimnazja

 • szkoły ponadgimnazjalne

 • dorośli

  WYMAGANIA:

 • każdy autor może nadesłać do 2 zdjęcia wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

 • format zdjęć nie mniejszy niż 13 x 18cm, nie większy niż 30 x 45 cm,

 • każde zdjęcie należy opisać czytelnie z tyłu według wzoru:

  • tytuł zdjęcia

  • imię, nazwisko oraz adres autora

 • wiek autora oraz nazwa szkoły (dotyczy uczniów)

 • numer telefonu i adres e-mail

 • fotografie nie mogą być oprawione lub naklejone,

 • prace nieopisane nie wezmą udziału w konkursie.

 • filmy nie mogą przekraczać czasu 90 sekund

 • organizator nie odpowiada za brak możliwości odtworzenia filmów z dostarczonych nośni-

  ków

 • filmy należy dostarczyć na płytach CD i opatrzyć końcowym slajdem wraz z danymi:

  • tytuł filmu

  • imiona i nazwiska:

   - autora/pomysłodawcy - reżysera

   - montażysty

   - występujących

  • wiek autora oraz nazwa szkoły (dotyczy uczniów)

  • numer telefonu i adres e-mail

   WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każdy uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii konkursu

 • filmy na płytach CD oraz zdjęcia należy włożyć do koperty i dostarczyć osobiście lub li-

  stownie na adres:

  Centrum Kultury i Sportu w Miechowie Dom Kultury
  ul. Racławicka 10
  32-200 Miechów

  TERMINY:

 • do 3 czerwca do godz. 16:00 – nadsyłanie prac

 • 17 czerwca ok. godz. 19:00 - uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas

  Dni Miechowa 2016

  OCENA:

 • oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora,

 • kryterium oceny:

 • stopień zaangażowania,

 • wydobyte walory miasta i okolic

 • samodzielność wykonania ,

 • poprawność i spójność przedstawienia tematu,

 • prace, które nie spełniają warunków określonych w regulaminie, nie będą podlegały

  ocenie jury

  NAGRODY:

 • w konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,

 • prace fotograficzne laureatów wezmą udział w wystawie pokonkursowej w dniu 17 czerwca

  w domu kultury,

 • projekcja zwycięskiego filmu odbywać się będzie przed seansami filmowymi w kinie „Gryf”

  na czas określony przez organizatora konkursu

 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,

 • nagrodzone filmy oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.ckis.miechow.eu oraz

  na Facebooku CKIS w Miechowie,

 • nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia przecho-

  dzą do puli nagród innych konkursów.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach pro- mocji konkursu,

 • nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),

 • dokonanie zgłoszenia i nadesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regula- minu.

  Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: Anna Donabidowicz - promocja@ckis.miechow.eu / 41 38 313 31

page3image15424 page3image15584

Zapraszamy do udziału! Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn