Kino Gryf

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE

KINA ''GRYF'' W MIECHOWIE

 

Z dniem 15 grudnia 2015 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line

na stronie www.ckis.miechow.eu. System ten służy do sprzedaży biletów. System prowadzi rezerwacji biletów.

1. DEFINICJE

Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów i rezerwacji on-line";

Witryna" – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.ckis.miechow.eu

której administratorem jest „Sprzedawca" – Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, z siedzibą w Miechowie (32-200) przy ulicy Racławickiej 10, wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem FUP.402.4.13, REGON: 00028487, NIP: 659 -12 -34 - 861;

Kino" – Kino GRYF w Miechowie przy ulicy Racławickiej 10, 32-200 Miechów działające przy Centrum Kultury i Sportu w Miechowie pełniące rolę biura obsługi klienta.

Bilet" – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym,

oznaczonym seansie filmowym lub innego zdarzenia na miejscu przypisanym do niego, możliwy

do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest

Użytkownikowi w formie email;

Użytkownik" – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

Strona Płatności" – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52

 

2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem

Witryny.

2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w

sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację `JavaScript,

program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe

Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz

dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na

zasadach określonych w Regulaminie.

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki

składającej się z następujących kroków:

a) wybór daty uczestnictwa w seansie z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP

BILET,

b) wybór ilości (max 10) i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,

c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, email, numer telefonu

komórkowego),

d) złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń

związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na

podstronie Witryny,

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania

przyczyn.

 

4. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą

Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu

zamówienia.

2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności

udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości

oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za

poszczególne Bilety.

4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie

później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na

dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie

poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem

decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu

płatności.

5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na

Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z

postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami

brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. DOSTAWA

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie

później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez

Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do

samodzielnego wydruku.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod

kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

 

  1. WERYFIKACJA BILETU ZAKUPIONEGO DROGĄ INTERNETOWĄ

1. Bilety zakupione online weryfikowane są elektronicznie.
2. Nieodłącznym elementem każdego biletu jest unikalny kod kreskowy, który może być użyty tylko

jeden raz.
3. Próba powtórnego użycia lub skopiowania uniemożliwi wejście na imprezę.
4. Podrobienie biletu jest przestępstwem

 

7. ODBIÓR BILETU W KASIE KINA

Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób

wskazany w punkcie 5.1 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Kina, na zasadach

określonych w niniejszym paragrafie.

1. Bilet można odebrać wyłącznie w kasie Kina nie później niż w terminie 15 minut od

rozpoczęcia seansu filmowego, którego Bilet dotyczy.

2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Kina

zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.

3. Celem odbioru Biletu w kasie Kina Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (np.:

dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać następujące dane:

a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz

b) adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Kina z przyczyn od niego

niezależnych, w szczególności:

a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym

weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika.

b) w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 6.1 ze

względu na kolejkę przed kasą Kina.

W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od

Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek

innego ekwiwalentu.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany

w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi,

chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 

1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

a) w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących

po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,

b) w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż przed rozpoczęciem sensu

filmowego na który został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w

formularzu zakupu biletu).

c) możliwość dokonywania zwrotu zamówionych towarów oraz dokonywanie reklamacji odbywa się tylko w kasie kina w godzinach jej pracy.

2. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut,

b) w przypadku określonym w punkcie 6.5 Regulaminu.

3. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie

Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. 4.

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w kasie

Kina - najpóźniej w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet, jednak nie później niż przed

jego rozpoczęciem.

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności w

kasie Kina gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika

Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina

informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

9. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za

jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina.

Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez

Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie

dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie

powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny

opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich

złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o

decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od

daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii

wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 

10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu). Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 408) przy ul. Nagórskiego 3.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do

zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo

dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem

której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za

funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i

otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne

dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób

ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców

dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasie Kina oraz

na stronie www.ckis.miechow.eu.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin

wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w

Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia

informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik

bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do:

a) decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez

konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości

zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;

Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko

Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny

przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

Sprzedawca nie odpowiada za:

a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego

funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;

b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie

przez osoby trzecie danych Użytkownika;

c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy

prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w ramach realizacji programu PAYBACK ani

w innych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez

Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

Data publikacji ostatniej wersji: 23/12/2015

 

Do pobrania:

Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn