Kryta pływalnia

ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów


tel. 41 230 80 00

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

piątek, 25 maja 2018

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
  ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów zwany dalej „ADO”

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. promujących Centrum Kultury i Sportu w Miechowie,

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w
  imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to
  podmioty informatyczne, kadrowe i księgowe z którym
  ADO zawarł stosowne umowy.

 2. CKiS w Miechowie ( ADO ) nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Dane osobowe to:

 • imiona i nazwisko

 • imiona rodziców

 • miejsce i data urodzenia adres zamieszkania i adres korespondencyjny

 • PESEL

 • nazwa , seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu

   

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
  ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów zwany dalej „ADO”

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. promujących Centrum Kultury i Sportu w Miechowie,

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w
  imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to
  podmioty informatyczne, kadrowe i księgowe z którym
  ADO zawarł stosowne umowy.

 2. CKiS w Miechowie ( ADO ) nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Dane osobowe to:

 • imiona i nazwisko

 • imiona rodziców

 • miejsce i data urodzenia adres zamieszkania i adres korespondencyjny

 • PESEL

 • nazwa , seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytuPartnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn