Dom Kultury

ul. Racławicka 10
32-200 Miechów


tel. 41 383 13 31

ckis@miechow.eu


Godziny otwarcia:

pn - pt 7.00 - 22.00
sb - nd 8.00 - 22.00

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 

Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, którego dotyczą prowadzone teraz działania,  Centrum Kultury i Sportu skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla miasta Miechowa. Mamy nadzieję, że ten dokument w przyszłości mógłby stać się pierwszym krokiem do opracowania strategii rozwoju kultury w Miechowie. Obecnie pracujemy nad wyborem odpowiednich metod badania, adekwatnych do posiadanych zasobów kadrowych i czasu. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ wspiera nas także animator wskazany przez NCK, swoisty „opiekun beneficjenta”, Agata.

W ramach pierwszej części zadania prowadzone są warsztaty, w których udział biorą osoby zaangażowane w realizację projektu. Za nami pierwsze spotkania z młodzieżą, szykujemy się teraz na spotkania ze "starszą młodzieżą" powyżej 25 r.ż

Zgodnie z harmonogramem projektu, w maju br., po opracowaniu diagnozy, ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców Miechowa, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Centrum Kultury i Sportu w Miechowie Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano w połowie czerwca br. Na wszystkie wymienione wyżej działania przeznaczona zostanie kwota 10 000 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców Miechowa i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.

Dodatkową, bardzo ważną korzyścią związaną z realizacją projektu, jest pozyskanie nowych partnerów wśród lokalnej społeczności i odkrycie potencjału kulturotwórczego mieszkańców, którzy często pozostawiają swoje pomysły w „szufladach”. 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

      Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark mkidn